django-migdal.git
9 years agoshorten slug when submitting entry
Radek Czajka [Tue, 20 Nov 2012 08:55:39 +0000 (09:55 +0100)]
shorten slug when submitting entry

9 years agoFix comment preview.
Radek Czajka [Mon, 12 Nov 2012 16:02:27 +0000 (17:02 +0100)]
Fix comment preview.

9 years agoAdd simple spamfilter
Radek Czajka [Mon, 12 Nov 2012 15:19:47 +0000 (16:19 +0100)]
Add simple spamfilter

9 years agoFix notifications.
Radek Czajka [Mon, 12 Nov 2012 10:49:32 +0000 (11:49 +0100)]
Fix notifications.

9 years agoinitial commit
Radek Czajka [Mon, 5 Nov 2012 09:53:16 +0000 (10:53 +0100)]
initial commit